Medezeggenschapsraad (MR)

Wat is de MR?
Iedere school heeft, wettelijk verplicht en geregeld, een medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders en teamleden invloed kunnen uitoefenen op de gang van zaken op school. De MR is daarmee het officiële orgaan dat de onderwijsstaf, de ouders en de leerlingen vertegenwoordigt.

Besluiten die de directie neemt, worden eerst voorgelegd aan de MR. Hierbij valt o.a. te denken aan het zorgplan, het schoolplan, het formatieplan en het vakantierooster. In de wet medezeggenschap op scholen (WMS) is geregeld over welke zaken de MR adviesrecht dan wel instemmingsrecht heeft.

De MR kan tevens voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

De MR van De Tweemaster