Medezeggenschapsraad (MR)

Afgelopen vergadering hebben we als Medezeggenschapsraad teruggeblikt op schooljaar 2020-2021. Via dit jaarverslag informeren wij u over de werkzaamheden van de medezeggenschapsraad besproken onderwerpen. Een schooljaar waarin elke vergadering de gevolgen van het coronavirus voor de organisatie, de ontwikkeling van kinderen en contact met ouders ter sprake kwam. Alle betrokken die bij het onderwijs op De Tweemaster betrokken verdienen een groot compliment voor alle energie en flexibiliteit die het in deze omstandigheden vraagt om het onderwijs en ontwikkeling vorm te geven. Het is de MR niet ontgaan.

We wensen u veel leesplezier en neem gerust contact met ons op als u vragen/opmerkingen voor ons heeft.

Met vriendelijke groet,

De MR-leden van De Tweemaster

Jaarverslag MR Tweemaster 2020-2021

Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)?

De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De medezeggenschapsraad is een zelfstandige adviescommissie, die inspraak heeft op de school. De wet op de medezeggenschapsraad verplicht elke basisschool om een MR te hebben. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. Het MR-werk draait om het innemen van een standpunt ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan.

 

De MR van basisschool de Tweemaster

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben en heeft hierover advies- en (in sommige gevallen) instemmingsrechten. Samen met de directie van de school verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR is daarmee dus iets anders dan de ouderraad Tweco, die het team ondersteuning biedt bij het organiseren van allerhande activiteiten op de school.  

 

Bevoegdheden van de MR

De MR heeft twee soorten rechten: (1) instemmings- en (2) adviesrecht. Het adviesrecht houdt in dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie. 

De MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:

  • Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag
  • De taakverdeling binnen de schoolleiding
  • Het vakantierooster
  • Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:

  • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school
  • Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan
  • Het schoolreglement
  • Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijnsbeleid

 

Samenstelling MR

De MR van De Tweemaster bestaat uit vier personeelsleden en vier ouderleden. 

De ouderleden worden door de ouders van de leerlingen gekozen. 

De verkiestermijn van een MR lid is 4 jaar, waarbij iedere 2 jaar (minimaal) 2 MR leden zich herkiesbaar stellen. 

De schooldirecteur, Jerry Leepel en GMR-lid Maaike van Westerhuizen, wonen, eveneens op uitnodiging van de MR, iedere MR vergadering het open gedeelte bij. 

De huidige samenstelling van de MR treft u hieronder aan.

Even voorstellen