Medezeggenschapsraad (MR)

Wat is de MR?
Iedere school heeft, wettelijk verplicht en geregeld, een medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders en teamleden invloed kunnen uitoefenen op de gang van zaken op school. De MR is daarmee het officiële orgaan dat de onderwijsstaf, de ouders en de leerlingen vertegenwoordigt.

Besluiten die de directie neemt, worden eerst voorgelegd aan de MR. Hierbij valt o.a. te denken aan het zorgplan, het schoolplan, het formatieplan en het vakantierooster. In de wet medezeggenschap op scholen (WMS) is geregeld over welke zaken de MR adviesrecht dan wel instemmingsrecht heeft.

De MR kan tevens voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

De MR van De Tweemaster
De MR van De Tweemaster bestaat uit een teamgeleding van vier leerkrachten en een oudergeleding van vier ouders; twee met kinderen op de locatie Nassaupark (NP) en twee met kinderen op de locatie Gerard Doustraat (GD).

Het doel is gezamenlijk zorg te dragen voor een optimale werk- en leeromgeving, en de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en zo nodig te verbeteren.

De MR vergadert gemiddeld zes tot zeven maal per schooljaar. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar. In de nieuwsflits wordt aangegeven waar en wanneer de vergaderingen plaatsvinden. Er staat een aantal vaste onderwerpen op de agenda en deze wordt aangevuld met actuele onderwerpen. Het eerste deel van de vergadering is de directie altijd aanwezig. Tijdens de vergaderingen is veel ruimte voor het luisteren naar de meningen, ideeën en input van alle leden. Na iedere vergadering zal er een kort MR-bericht op de website te vinden zijn, waarin staat waar de MR over gesproken heeft. De notulen van de vergaderingen kunt u, nadat ze zijn vastgesteld, op het prikbord terugvinden of opvragen bij de directie.

Verder doet de MR jaarlijks verslag van alle werkzaamheden en bevindingen. Het jaarverslag kunt u ook op de website terugvinden.

De MR van elke school binnen onze stichting (OBODB) heeft een afgevaardigde in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Dit kan een personeelslid of een ouder zijn. Deze afgevaardigde heeft maximaal vier jaar zitting in de GMR, waarna er een nieuwe afgevaardigde gekozen wordt. De GMR adviseert het bestuur op het gebied van o.a. personeelsbeleid, financiën en de bestuurlijke uitwerking van de regelgeving.

Kortom; de essentie van de MR is meedenken over het beleid, het volgen van de uitvoering daarvan, en het eventueel prikkelen tot ontwikkeling of aanpassing van het beleid.

Even voorstellen:

Dit is de personeelsgeleding van de MR!

 

 

Mijn naam is Anne Meijers en ik ben leerkracht van groep 5 op de Gerard Doustraat.
In de MR heb ik de gelegenheid om mee te praten over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op onze school en dat vind ik interessant en belangrijk.

 

 

 

Mijn naam is Diana Passchier, ik ben groepsleerkracht groep 5 op het NP en Dalton coördinator. Waarom zit ik in de MR? Naast het lesgeven vind ik het meedenken over beleid, de schoolorganisatie en het borgen van afspraken erg interessant. Ik vind het leuk om met een groep betrokken ouders over ons onderwijs voor jullie kinderen na te denken!

 

 

Mijn naam is Hester van Harskamp en ik ben groepsleerkracht van groep 7 op de GD. Ik vind het leuk en interessant om naast het lesgeven ook bezig te zijn met de ontwikkeling van de school en natuurlijk die van de kinderen.  Wat mij ook aantrekt in de MR is dat dit samen met de oudergeleding gebeurd.

 

 

Even voorstellen:

Dit is de oudergeleding van de MR!

 

 

Mijn naam is Jordi Kerkum, ik ben getrouwd met Mara en vader van Koen (gr.6), Bo (gr.4) en Roef (gr.1). Reuze interessant om via de MR betrokken te zijn bij de organisatie achter een school als de Tweemaster, waar heel veel bij komt kijken. Hopelijk kan ik mede namens jullie een bijdrage leveren aan een mooie, leerzame tijd voor onze kinderen op school!

 

 

Mijn naam is Berry van den Bercken, vader van Jade(groep 7) en Dante (groep 4) op NP.  De basisschool speelt een zeer belangrijke rol  bij de vorming van onze kinderen.  Daarom ben ik blij dat ik via de MR  betrokken kan zijn bij onder andere het schoolbeleid om zo een bijdrage te kunnen  leveren aan een goede ontwikkeling  en een leuke tijd van de kinderen op school.

 

 

GMR:

Mijn naam is John Debisarun en ik ben getrouwd met Machteld. Wij hebben twee dochters in groep 2/3 en 7 van de Tweemaster (locatie Gerard Doustraat). Ik ben lid van de MR geworden om mee te denken over het beleid van de school en omdat ik betrokken wil zijn bij het onderwijs dat mijn kinderen volgen.

Voor vragen, informatie, opmerkingen of ideeën kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met één van de leden van de MR. U kunt dit op verschillende manieren doen, namelijk door middel van:

  • Een emailbericht: mr@tweemasterlisse.nl
  • Het aanspreken van één van de MR-leden
  • Een brief in het postvak van de MR in de personeelskamer

Voor de notulen van de laatste vergadering, kunt u terecht op de informatieborden in de beide gangen van de schoollocaties.